top of page
Sphere on Spiral Stairs

중소형 빌딩 관리

​중소형 빌딩에 필요한 모든 서비스를 제공합니다.

                                       1. 임대 / 공실 관리

                   2. 상가 및 사무실 재계약 및 임대료 

                                      1. 임대료 청구서 발행

                                      2. 수금 / 연체 관리

                                      3. 세금 계산서 발행 대행

                                      4. 상

bottom of page